Khmer Social Science

Khmer Social Science Apk

10k+| 12.94MB|
  | Free
Khmer Social ScienceKhmer Social ScienceKhmer Social ScienceKhmer Social ScienceKhmer Social ScienceKhmer Social Science

Description

កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្ទៃកម្មវិធីមានលក្ខណៈ​សាមញ្ញ​ ដំណើរការរលូន។
កម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាជំនួយក្នុងការសិក្សា ដោយអ្នកអាចយកវាតាមខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលា និងងាយស្រួលប្រើ។
ក្នុង​កម្មវិធីនេះ មេរៀននិងសំណួរ ចម្លើយអំពីមេរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមត្រូវបានបញ្ចូលដូចជា៖
- សំណួរ ចម្លើយសីលធម៌ ពលរដ្ឋទី១២
- សំណួរ ចម្លើយភូមិវិទ្យាទី១២
- សំណួរ ចម្លើយប្រវត្តិវិទ្យាទី១២
- សំណួរ ចម្លើយផែនដីទី១២
- កម្រងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា និងពិភពលោក

Addtional Information

 • Total Downloads

  10k+

 • Latest Version

  1.4

 • Updated

  2017-08-04

 • Category

  Education

 • Requires Version

  14

 • Package name

  com.cheabkunthea.KhmerSocialScience

 • Md5

  a8b9542e814bbd5bfbc7928eec3f408b

 • Developer

  CHEAB Kunthea

Previous Versions

How to install Khmer Social Science APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Khmer Social Science APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Khmer Social Science is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Khmer Social Science.Once the download completed,find Khmer Social Science in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Khmer Social Science icon in your home screen then tap the icon to open it.